Phòng Chỉ đạo tuyến - Đào tạo

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN - ĐÀO TẠO

Phát triển vì chất lượng

- Địa điểm: Khu Ban Giám đốc - Tầng 4 Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

1. Lãnh đạo phòng:

Phó trưởng phòng: ĐDCKI. Trần Thanh Trí

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng:

Phòng Chỉ đạo tuyến – Đào tạo là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động về công tác chỉ dạo tuyến và công tác đào tạo.

Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới, trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Phối hợp các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới.

- Tổ chức các đợt công tác, các đoàn công tác hỗ trợ tuyến dưới thực hiện các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến, trình giám đốc Bệnh viện vào báo cáo cấp trên.

- Liên hệ tiếp nhận chuyển giao hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn của tuyến trên.

- Lập kế hoạch đào tạo dài hạn, ngắn hạn hàng năm cho viên chức bệnh viện trình BGĐ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới dể nâng cấp kĩ thuật. Thực hiện tốt mối quan hệ bệnh viện và các trường, có quan hệ chặt chẽ với giáo vụ các trường để có kế hoạch phối hợp đảm bảo chất lượng công tác giảng dạy, học tập, thực tập cho học viên và công tác điều trị người bệnh.

- Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế Bệnh viện.