Phòng Công tác xã hội

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Kết nối yêu thương - Sẻ chia hạnh phúc

Địa điểm: Tầng trệt - Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

Số điện thoại: 0292.3.500.115

I. Tổ chức nhân sự: 

Trưởng phòng: ThS. Lê Thanh Lam

II. Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng

Phòng Công tác xã hội là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện.

Có chức năng tham mưu giúp Ban Giám đốc bệnh viện thực hiện quản lý, cung cấp các dịch vụ, hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh) trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật; vận động, tiếp nhận tài trợ; hỗ trợ nhân viên y tế; đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội; tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện; tổ chức các hoạt động công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng và công tác thi đua, khen thưởng của bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:

a) Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa Khám bệnh;

b) Phối hợp với bác sỹ điều trị trực tiếp hoặc nhân viên y tế tại khoa mà người bệnh đang khám, chữa bệnh để biết rõ thông tin về tình hình sức khỏe của người bệnh;

c) Chủ động thăm hỏi, phỏng vấn người bệnh để đánh giá mức độ cần hỗ trợ.

d) Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh;

đ) Giải thích cho người bệnh trong trường hợp người bệnh có chỉ định chuyển viện hoặc ra viện;

e) Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện.

2.2 Thông tin truyền thông:

- Hỗ trợ trong công tác tuyên truyền phòng bệnh, phòng chống dịch tăng huyết áp, sốt xuất huyết, H5N1, COVID-19… (phát tờ rơi, nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay, khẩu trang...).

2.3 Vận động tiếp nhận tài trợ:

Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

2.4 Htrợ nhân viên y tế:

a) Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị;

b) Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

2.5 Đào tạo, bồi dưỡng về công tác xã hội:

a) Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội.

b) Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội, mạng lưới cộng tác viên truyền thông của bệnh viện, nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

2.6 Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

a) Xây dựng và duy trì hoạt động mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội trong bệnh viện;

b) Xây dựng và duy trì hoạt động mạng lưới cộng tác viên truyền thông trong bệnh viện.

2.7 Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.

III. Định hướng phát triển:

Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban Giám đốc theo chức năng, quyền hạn theo quy định.

Mỗi thành viên xây dựng chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo phòng, lãnh đạo phòng xây dựng chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Giám đốc bệnh viện.

Tiếp xúc với nhân dân đến khám, điều trị, liên hệ công tác.v.v.. niềm nở, nhiệt tình tình, tránh gây phiền hà.

Tham mưu, xây dựng các văn bản, quy định, quy trình… trình Ban giám đốc phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và quy định của ngành.

Mọi hoạt động của phòng Công tác xã hội nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động Bệnh viện (cải thiện các tiêu chí của phòng theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện).